Onderzoek: Cannabis en geriatrie

Foto van auteur
Written By CBD Steunpunt

CBDsteunpunt.nl

Onderstaande informatie betreft een samenvatting van een wetenschappelijk onderzoek naar Cannabis.

Deelnemers: 184 patiënten boven de 65 jaar. 83% van de deelnemers waren 75 of ouder en hebben medische klachten zoals Chronische pijn (77%) en andere leeftijdsgebonden aandoeningen, slaapstoornissen, kanker gerelateerde symptomen, stemmingsstoornissen en de ziekte van Parkinson.

Interventie: 66 procent – kreeg cannabisolie enkel op sublinguale wijze toegediend. De helft van deze groep kreeg driemaal daags drie druppels. Niet alleen de positieve werkzame stof werd onderzocht, maar ook de eventuele nadelige effecten van cannabis.

Resultaten: Van de 122 patiënten die in aanmerking kwamen om te reageren, beoordeelde 91,8% (n = 112) globaal het effect van cannabis op hun algemene toestand, waarbij 84,8% van hen enige mate van verbetering rapporteerde (Figuur 1). Van de patiënten die nog steeds met cannabis werden behandeld, rapporteerde 33,6% bijwerkingen, waarvan de meest voorkomende duizeligheid (12,1%), slaperigheid en vermoeidheid (11,2%), droge mond (5,6%) en psychoactief gevoel (5,6%) waren.

Doseringen:
– Dag 1-3: 5mg THC + 5mg CBD
– Dag 4-6: 10mg THC + 10mg CBD
– Dag 7-14: 15mg THC + 15mg CBD

Patiënten die tweemaal daags tussen 0,75 mg en 1,5 mg THC innamen, merkten op veel gebieden verbeteringen. Met een verhoging van 5mg om de zeven dagen tot het gewenste effect bereikt werd.

Conclusie: Deze dosering resulteerde onder andere in:
– Een betere werking van de olie
– Toename van het lichaamsgewicht
– Verbetering van de cognitieve vaardigheden
– Afname van constipatie
– Een verbeterde mobiliteit

Het bewijs voor de werkzaamheid en veiligheid van cannabis bij de behandeling van oudere volwassenen is schaars. Desalniettemin verplichten de veranderende regelgeving en de media en de publieke opinie artsen om de behandeling van cannabis anders aan te pakken en aan te bieden onder geschikte omstandigheden. Mogelijke indicaties voor het gebruik van MC bij oudere volwassenen zijn pijn, slaapstoornissen, misselijkheid en braken, de ziekte van Parkinson, posttraumatische stressstoornis, dementie en palliatie. De potentiële risico’s van cannabis mogen niet worden veronachtzaamd, en de nadruk moet liggen op polyfarmacie, farmacokinetische veranderingen, gestoorde werking van het zenuwstelsel en een verhoogd cardiovasculair risico. Na individuele overweging en een persoonlijke risico-batenanalyse voor elke patiënt, moet de MC-behandeling langzaam en geleidelijk worden gestart. Na de start van de behandeling,

– Samenvatting

1: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31683817/

– Bronvermelding